» Tích cực hay tiêu cực là do bạn chọn

Tích cực

   Mỗi ngày tôi và bạn có cả trăm cơ hội để chọn thái độ tích cực hay tiêu cực.

   Có bao nhiêu lần bạn gặp một người băng qua đường trước xe của bạn, làm bạn phải phanh thật gấp? Khi đó bạn làm gì? Hoảng hốt? Tức giận và dừng lại gây sự? Hay bạn cứ bình thản tiếp tục đi?.

Sự lựa chọn là của bạn.

   Những người tiêu cực chọn cách ứng xử dựa trên sự bốc đồng. Cũng như một chai soda, nếu cuộc sống lắc họ vài cái, áp lực tăng lên và nút chai văng ra.

   Người tích cực chọn cách ứng xử dựa trên nhận thức, họ suy nghĩ trước khi hành động. Họ biết mình không thể điều khiển những gì xảy ra cho mình, nhưng họ có thể quyết định những gì mình nên làm.

† Chi tiết