» Danh sách một số mã USSD dành cho mạng T-Mobile (USA)

T-Mobile Logo

T-Mobile (U.S.) USSD Codes

#999# – Kiểm tra tài khoản dành cho SIM trả trước *

#686# hoặc #NUM#
   – Hiển thị số điện thoại di động của bạn

#646# hoặc #MIN#
   – Kiểm tra tổng số phút đã gọi

#674# hoặc #MSG#
   – Kiểm tra tổng số tin nhắn đã gửi

#932# hoặc #WEB#
   – Kiểm tra dung lương DATA (3G/4G/5G) đã sử dụng

† Chi tiết