» Một số giới giạn của dịch vụ Picasa Web

   Sau đây là một số giới hạn của Picasa Web được quy định trong Picasa Web Help … số liệu có thể là không đầy đủ vì có rất nhiều giới hạn nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật những giới hạn thông dụng và chi tiết nhất …

Giới hạn Anbom

+ Dung lượng file video: giới hạn 1GB/1 file khi upload bằng Picasa và 100MB/file khi upload bằng Mac Uploaders … không có giới hạn cho thời lượng (độ dài) của 1 file video và giới hạn dung lượng tối đa của 1 anbom có thể chứa.

† Chi tiết