» Thẻ: Hợp Đồng Tình Yêu

» Hợp Đồng Tình Yêu

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Hôm nay ngày … /……./20xx
Tại ………………………..

Chúng tôi gồm:

Anh: ……………………………………………………………….
Sinh ngày: ………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………
Hiện làm việc tại: ……………………………………………
(trên đây được gọi là bên A)


† Chi tiết