Dat Ass | Emoji ASCII art

⌈ Dat Ass | Emoji ASCII art ⌋

(_!_) = Normal Ass
Dat ass
(__!__) = Big Ass

(!) = Tight Ass

(_?_) = Dumb Ass

(_E=MC²_) = Smart Ass

(_$_) = Rich Ass

(_x_) = Kiss My Ass

(_X_) = Get Off My Ass


Copyright © 2021 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P