You can’t control how others see you!

⌈ You can’t control how others see you! ⌋

You can’t control how others see you!

You can't control how others see you!


Copyright © 2020 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P