Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!”

⌈ Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn nhất tả về cô giáo em!” ⌋

Bài làm:

.
…,( *).
…_/(.)(.)\_
….) . (
…( Y )
….Y /
….| (\
.._|.|.\
.

So sexy :=)


Copyright © 2013 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.