Blogger của mình qua gương

⌈ Blogger của mình qua gương ⌋

Blogger của mình qua gương…

Đỗ Huy Tưởng's Blogger


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P