Thế nào là… Marketing … hiệu quả ?

⌈ Thế nào là… Marketing … hiệu quả ? ⌋

Thế nào là... Marketing ... hiểu quả ?

Thế nào là… Marketing … hiểu quả!


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P