English is a difficult language … for some!

⌈ English is a difficult language … for some! ⌋

English is a difficult language … for some! 😂

English is a difficult language ... for some!


Copyright © 2010 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P