Đôrêmon: “Anh không thích nói lời đắng cay…” =))

⌈ Đôrêmon: “Anh không thích nói lời đắng cay…” =)) ⌋

Đôrêmon: “Anh không thích nói lời đắng cay…” =))

Đôrêmon - Anh không thích nói lời đắng cay


Copyright © 2010 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P