Danh sách các website hỗ trợ học ESL

⌈ Danh sách các website hỗ trợ học ESL ⌋

   Here are some websites you can try at home. They are really great way to help you practice your English and they are free.

ESL Logo

01. http://www.esl-lab.com
02. http://www.manythings.org
03. http://www.englishpage.com
04. http://www.esl.about.com
05. http://www.eslgold.com
06. http://www.eslcafe.com
07. http://www.elcivics.com
08. http://www.eslhome.net
09. http://www.englishclub.com
10. http://www.americaslibrary.gov
11. http://www.apples4theteacher.com
12. http://www.whitehouse.gov
13. http://www.english-at-home.com
14. http://www.freetypinggame.net or http://www.powertyping.com (typing lessons)
15. http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/usaquiz.html


Copyright © 2010 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P